Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев: «Өлкөбүздүн реалдуу көз карандысыздыгына жетишүү багыты көзгө толорлук жыйынтыктарды алып келе баштады»

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек  Атамбаев  бүгүн, 2015-жылдын 31-августунда, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 24 жылдыгына арналып, борбордук “Ала-Тоо” аянтында өткөрүлүп жаткан салтанаттуу иш чарага катышып, сөз сүйлөдү.

Мамлекет башчысынын сүйлөгөн сөзүнүн тексти:

Урматтуу кыргызстандыктар, кадырман калайык калкым!

Бүгүнкү майрамдын ардактуу коноктору!

Сиздерди мамлекетибиздин башкы майрамы – Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм!

Бир кезде Памир тоолорунан Байкөлгө чейинки учу-кыйырсыз аймакты камтыган Улуу кыргыз Каганатынын чачырап кеткен бөлүктөрүнүн бири болгон Ала-Тоо жергесинде, 24 жыл мурда кырмызы кызыл Туу желбиреп, Кыргыз Республикасы көз жарды. Элибиз нечен тар жол, тайгак кечүүдөн өттү.

Туура беш жыл мурда - 2010-жылы  өлкөбүздө тынчтык эле болсо экен, мамлекетибиз бөлүнүп-жарылып кетпесе экен деп жаратканга жалынганым эсте.

Эми беш жыл өткөндөн кийин, Кудайга рахмат, өлкөбүзгө тынчтык менен туруктуулук орноду, мамлекетибиздин кереге-боосун бекемдей баштадык деп, ишенимдүүлүк менен айта алабыз. Тынчтык менен ынтымактын артынан акырындан өнүгүүгө жол ачылды. “Кыргызстан мамлекет болбой калды” деп табалаган “көзү ачыктардын” тилеги таш капты. Кыргызстан тарыхый, экономикалык жана руханий жактан кайра жаралуу дооруна бет алды.

Жазучуулардын бири айткандай: “Биз ким элек, ким болдук?”. 5 жыл мурда өлкө кандай акыбалда эле? Салыштыруу мүмкүн эмес. Дагы беш жыл өтөөр. Ал кезде элибиздин аң-сезими дагы өсөт, Кудай буйруса, өзгөргөн, өөрчүгөн, өнүккөн өлкө болобуз. Анткени, жергебизде ар бир адамдын кайсы жагынан болбосун өсүшүнө шарт түзүлдү. Кыргызстан региондо эң эркин өлкө болуп калды. Эми эң өнүккөн өлкө болушубуз керек.

Кыргызстан азыркы бир калыпта туруктуу өнүгүү жолунан тайбашы керек. “Сабырдын түбү – сары алтын” дегендей, эрикпей кадам артынан кадам таштап, чачылганды жыйнап, жакшыны жакшыга улап, улам өр тартып жүрүп отурганыбыз туура. Мен буга чейин да айткам, азыр да айтамын: сырттан бирөөлөр бизге ынтымак алып келет, бизди өнүктүрөт, жыргал заманга жеткирет деген – жалган, жаңылыш көз караш. Биз ар кимден суранбай, тиленбей, өз жаныбызды өзүбүз багышыбыз керек, өз мамлекетибизди өзүбүз бекемдешибиз керек.

“Көч бара-бара түзөлөт”. Элибиз, өлкөбүз өткөөл кезеңдин сыноолорунан абийир менен чыкты. Кыйынчылыктар калкыбыздын эркин бекемдеди, кайратын дагы да арттырды.  Мен биздин өлкөбүздүн кең келечеги бар деп толук ишенем.

Уважаемые соотечественники! Дорогие гости!

Поздравляю вас с Днем Независимости Кыргызской Республики!

Поздравляю с главным праздником нашей страны!

Праздником, который согревает наши сердца. Объединяет всех нас, соотечественников. Кто родился и вырос, кто живет и трудится на священной земле Ала-Тоо. Кто находится за ее пределами, но горячо любит и помнит свою Родину.

Мы рады видеть сегодня на нашем празднике послов зарубежных государств, представителей международных организаций, дорогих наших гостей. От имени народа независимой Кыргызской Республики выражаю глубокое уважение и искренние добрые пожелания всем дружественным странам и международным партнерам.


Уважаемые сограждане!

Сегодня, в двадцать четвертую годовщину Независимости Кыргызстана, мы можем, наконец, уверенно заявить о том, что взятый четыре года назад курс на достижение реальной независимости страны начал приносить очевидные результаты.

Впервые за всю свою историю республика достигла энергетической независимости. Завершен стратегический проект по созданию нашего  собственного электроэнергетического кольца. Для этого надо было построить подстанцию “Датка”, затем подстанцию “Кемин” и соединить их ЛЭП-500 “Датка –Кемин”. Мы сделали это! Это поистине проект века для нашей энергетики!

В ближайшие два года мы также завершим работу по достижению транспортной независимости. Подобно собственному энергокольцу в энергетике, все населенные пункты страны будут связаны единой и неразрывной сетью автомобильных дорог, проходящих по нашей собственной территории.

Более того, в ближайшие годы Кыргызстан из тупиковой страны превратится в транзитную. Завершается строительство международных автотрасс, по которым пойдут грузопотоки из КНР в направлении Таджикистана и Казахстана.

Также ведутся переговоры по строительству на территории Кыргызстана железной дороги из Китая в направлении Ирана, а также из Китая в направлении Узбекистана. Эти вопросы будут обсуждаться и во время моих визитов в КНР и Иран в начале сентября.

Полным ходом идет военная реформа, которая обеспечит безопасность страны от внешних угроз. Вооруженные силы управляются теперь из единого центра – Генерального штаба. Проводится перевооружение вооруженных сил, решаются вопросы социальной защиты военнослужащих.

Хочу подчеркнуть, что с вступлением в Евразийский экономический союз у нас во многом снимается острота вопросов продовольственной безопасности. Уже не надо будет как в прошлые годы переживать о том, хватит ли у нас своей пшеницы, сможем ли мы завести зерно в страну, будет ли хлеб на столе  наших граждан. 

Но успокаиваться на этом нельзя. Аграрный сектор требует гораздо большего внимания и заботы, чем уделяется сегодня. Правительство должно решить вопросы обеспечения наших сельчан, фермеров доступными кредитами, техникой в лизинг, качественными семенами и породистым молодняком скота. Также необходимо наладить систему качественного ветеринарного и фитосанитарного обслуживания. И конечно же, в обязательном порядке мы будем добиваться выполнения задач Национальной стратегии устойчивого развития по освоению новых технологий в сельском хозяйстве, развитию ирригации, расширению площадей орошаемых земель.

Уважаемые соотечественники!

Теперь в стране на первый план выходит вопрос достижения экономической, финансовой независимости страны.

В ближайшие два года мы должны добиться того, чтобы бюджет Кыргызстана перестал зависеть от кредитов и грантов. Для этого мы должны реализовать все крупные проекты в промышленности, которые тормозятся из-за грязных политических игр.

И главное, Правительство и новый парламент страны должны в срочном порядке принять все необходимые законы и постановления, чтобы Кыргызстан стал раем для бизнеса. У нас должны быть созданы абсолютно благоприятные условия для тех, кто хочет вести бизнес, заниматься частным предпринимательством, открыть малое предприятие или фермерское хозяйство. Не должно быть препонов для наших крестьян и предпринимателей, чтобы построить теплицу или животноводческий комплекс. Цех по переработке овощей и фруктов, или производству строительных материалов. Такие люди создают рабочие места. Именно предприниматели платят налоги и являются основой всей экономики Кыргызстана.

Должен быть поставлен железный заслон для желающих “кошмарить” бизнес, жесткие ограничения для всяческих проверок.  Надо максимально сократить количество проверяющих структур, имеющих право проводить налоговые и иные поверки предпринимателей.

Будущее экономики Кыргызстана – в создании самых благоприятных условий для бизнеса, для предпринимателей и фермеров.

Еще раз хочу повторить: Кыргызстан должен стать раем для бизнеса.

Кроме того, Правительству страны, силовым структурам пора перестать “чикаться” с теми, кто мешает нормальной работе предприятий, кто ставит подножки инвесторам.

Тот, кто мешает развиваться экономике страны, тот враг нашей страны, тот враг нашей независимости!


Уважаемые соотечественники!

Рождение независимого государства неотделимо от духовного пробуждения народа. Дальнейшее развитие Кыргызстана будет во многом зависеть и от развития культуры и духовности в стране. А процветание любого государства в наше время опирается прежде всего на качественное школьное и высшее образование. Нам надо всегда помнить об этом!


Уважаемые соотечественники!

Уважаемые гости праздника!

Еще совсем недавно Кыргызстану предрекали катастрофу. Но прошедшие пять лет преобразили страну. Народ стал другим. Сильнее и увереннее в себе. У страны и сегодня много проблем, но есть стратегия развития. Есть опора в лице сильного гражданского общества. Последние годы Кыргызстан с трудом, но твердо и верно идет к достижению главной цели – состояться как развитое демократическое государство. Нам приходится заново “сшивать” страну.

От бессистемного реагирования на постоянно возникающие угрозы Кыргызстан переходит к стратегически выверенной внутренней и внешней политике. Государственный суверенитет и независимость возведены в ранг ключевых ценностей.

На международной арене сегодня, мы как никогда раньше, ведем диалог “на равных”. И это принимается международными партнерами. С нами считаются, потому что мы открыты и честны в своих доводах. Потому, что наша внешняя политика подчинена исключительно национальным интересам Кыргызстана.

Дорогие соотечественники!

Мировое сообщество перестало считать нашу страну бедной. Всемирный банк перевел Кыргызстан из разряда бедных в разряд развивающихся стран. Но главное – мы сами уже не называем себя бедными и это тоже  историческое достижение. Тому способствовал труд миллионов кыргызстанцев, а также принимаемые государством меры по развитию экономики, социальной сферы, повышению эффективности государственного аппарата и борьбе с коррупцией.

Приведу один красноречивый пример. Объем доходов республиканского бюджета за последние пять лет увеличился почти в два с половиной раза. С 48,0 млрд. сомов в 2009 году до 111,5 млрд. сомов в 2015 году.

Задачи дальнейшего укрепления государственного суверенитета и независимости требуют интеграции страны в мировую  экономику. Кыргызстан должен найти свое место в международном распределении труда.

Участие в Евразийском экономическом союзе, безусловно, открывает для этого большие возможности. Мы получаем выход на огромный региональный рынок. Но не должно быть эйфории, что мы вступили в союз и благополучие придет само собой. Членство в ЕАЭС должно быть использовано для активного продвижения национальных интересов Кыргызстана.

Уважаемые соотечественники!

Задача укрепления единства народа Кыргызстана остается в числе важнейших и самых актуальных на протяжении многих десятилетий. Многое сделано здесь после трагических событий июня 2010 года. Но страна только в начале этого большого пути.

Хочу заверить в том, что мы будем и дальше проводить государственную политику, направленную на то, чтобы представители каждого из населяющих Кыргызстан более чем ста этносов,  чувствовали себя здесь комфортно и безопасно.

Дорогие кыргызстанцы!

Обращаюсь к вам с просьбой! Ради единства народа и будущего всех кыргызстанцев разных этносов, каждый из нас должен помочь кыргызскому языку стать по-настоящему государственным. Кыргызский язык должен присутствовать во всех сферах жизни. Объединять нас в единый народ.

Уважаемые соотечественники!

В свете последних событий в мире, другой важнейшей задачей укрепления государственности и национальной безопасности становится борьба с экстремизмом и терроризмом.

Недавний случай с ликвидацией в Бишкеке террористической группы так называемого “Исламского государства” очень наглядно показывает, что стабильность в стране еще хрупкая. Что не только безграмотные “отморозки”, но и некоторые политики ради власти и денег готовы пожертвовать миром на нашей земле и даже пожертвовать людьми, народом Кыргызстана.

Произошедшее должно стать предостережением каждому гражданину Кыргызстана. Ведь финансировавший террористов бывший депутат – “ак-жоловец” собирался участвовать в парламентских выборах. А сколько еще таких, готовых на все политиков есть у нас в стране? Немало! 


Уважаемые соотечественники!

На пути к подлинной независимости Кыргызстану предстоит пройти еще много испытаний. Мы должны сосредоточиться на решении системных задач, на повестке долгосрочного развития. От каждого из нас зависит, станет ли наша страна по настоящему независимой от внешних угроз и способной к самостоятельному решению внутренних проблем. Ведь именно в этом главная ценность и смысл независимости.


Урматтуу мекендештерим! Кадырман калайык калкым!

Элибизде – “Ырыс алды ынтымак!” – деп айтат. Ошондуктан, биринчи кезекте өлкө тынчтыгын, элдин ынтымакты бекемдөө милдети турат. Дүйнөдө, ушул эле тегеректе кандай кыйратуучу окуялар болуп жатканын, күн сайын көрүп жатасыздар. Керек болсо миң жылдык тарыхы бар мамлекеттер бүлүнүп, жок болуу абалына кептелди.

Мындай жагдайда тынчтык менен ынтымакты туу тутууга милдеттүүбүз. “Үйүндө ыркы жоктун сыртта сыйы жок” дегендей, ич ара ыркыбыз бузулуп турса, бири-бирибиз менен жакалашып турсак, бөлөк-бөтөнгө сөз, душманга таба болобуз.

Кыргызстан – көп этностуу өлкө. Кыргызстанды мекендеген бардык этностор бири-бирине боордош, тагдырлаш жана тилектеш. Биз бир элбиз, бир журтпуз, коомдун жүгүн бирге көтөрүшүп, жакшылыктарды да, кыйынчылыктарды да бирге көрүп келебиз. Биздин күчүбүз – биримдикте!


Урматтуу мекендештер!

Азыр дүйнө жүзү тынч эмес. Саясатчылар депутаттык орун талашып, өз ара тытышып жатканда, Кыргыз мамлекетине тыштан келип жаткан коркунучтар улам өсүүдө.

Бизди өткөн Айт күнү чоң кырсыктан Кудай гана сактады. Бирок Жараткан сактанганды сактайт.

“Өлкө сен үчүн эмне жасады деп сураба, мен Өлкө үчүн эмне жасадым деп сура”,- деген сөз бар. Душмандардын чырагына май тамызып, өзүбүз менен өзүбүз тытышып, ынтымагыбыз ыдыраса, түндүк-түштүк, уруу-уруу болуп бөлүнсөк, анда кудуреттүү Кыргыз мамлекетин кантип курабыз!?

Эгерде ар бир жаран элин, өлкөсүн Алыкулдай сүйө билсе, - “Сен ооруба мен ооруйун, Ата-журт!” – деп. Эгерде ар бир жаран Раззаковдой таза болсо. Эгерде ар бир жаран мамлекеттен эле талап кылбастан, өзү эл үчүн, жер үчүн талыкпастан эмектенсе, анда Кыргызстаныбыздын келечеги кең болот. Ушуну унутпасак!


Урматтуу мекендештер!

Жакында парламенттик шайлоо болот. Бул биз үчүн дагы бир чоң сыноо. Жаңы шайлана турган парламентке мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө билишкен, өлкөгө жөлөк – тирек боло турган, элине ак кызмат өтөй турган адамдар шайланса экен деп тилеп жатабыз. Анткени бул шайлоо өзгөчө мааниге ээ. Бул шайлоодо Кыргызстандын келечеги аныкталат. Өлкөбүз, элибиз азыркы жолун улап кетеби же бийликке кайрадан кара күчтөр, уурулар келеби? Мунун баардыгы ушул шайлоодо чечилет.

Мындан тышкары, эгерде биз өлкөбүздү мындан ары чыңдайлы десек, анда сөзсүз таза шайлоо өткөрүшүбүз керек.  Эгерде шайлоону өткөрүүдө эски кейпибизди кийсек, анда элибиз шайлоонун артынан бөлүнгөн, жарылгандын гана үстүндө болот! Биз буга жол бербешибиз керек!

Өкмөт жана Борбордук шайлоо комиссия, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү шайлоонун таза өтүшү үчүн башы менен жооп берүүго тийиш!

Шайлоо болгон соң, албетте, атаандаштар бири-бирине сын айтышат. Бирок, популизмге алдырып, аша чаппайлы. Сын айталы, бирок, сындырбайлы. Бийлик үчүн элибиздин биримдигине, мамлекетибиздин тагдырына балта чабам деген бузукуларды, канкор кузгундарды ээрчибейли! Алар кимдер экени элибиз да жакшы билип калды.

Урматуу мекендештерим!

Биз бактылуу элбиз! Ушундай татаал мезгилде, миң жылдык тарыхы бар мамлекеттер урап жаткан кезде, биз жергебизде өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибизди куруп жатабыз!

24 жаш – мамлекет үчүн баланын жашы. Эне-ата баласын кандай сүйсө, биз да мамлекетибизди ошондой сүйүшүбүз керек!  Жакшылыгына сүйүнүп, жамандыгына кайгырып. Батыраак туруп кеткенине жардам берип.

Бул биздин карегибиздей болгон Мекенибиз! Жападан – жалгыз Мекенибиз! Биз башка жерде, башка элде эч качан бактылуу боло албайбыз!

Мекендештерим менин!

Эгемендүүлүк күнүбүз кут болсун!

Майрамыбыз шаңдуу болсун!

Бардыгыңыздарга узун өмүр, чың ден соолук, бак-таалай каалайм!

Жараткан жолубузду ачып, дайыма колдоп жүрсүн! Бийлик – адилеттүү, элибиз – ынтымактуу, жерибиз – берекелүү болсун!

Жашасын эгемендүү Кыргызстан!».

2015-жыл 31-август