Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралуу” Мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери  тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.  Мыйзам илим чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты,  аны ишке ашыруунун механизмдерин жана жолдорун калыптандыруу максатында кабыл алынды.

Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2017-жылдын 4-майында кабыл алынган.

Кабыл алынган Мыйзамда Кыргыз Республикасында  илимдин  өнүгүшүн жана илимий-техникалык ишмердикти камсыз кылуучу укуктук, экономикалык жана социалдык шарттар жана кепилдиктер белгиленген.

Кабыл алынган Мыйзамдын  түшүнүк аппаратында   “грант”, “мамлекеттик  заказ”, «инновация», «технополис», «технопарк» ж.б.у.с. (1-статья) түшүнүктөрдүн аныктамасы  каралган.

Кабыл алынган Мыйзамда  мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негизги принциптерин, Жогорку Кеңештин жана Өкмөттүн мамлекеттик илимий-техникалык саясат тармагындагы ыйгарым укуктары, ошондой эле  Премьер-министрге караштуу  илим, инновациялар жана жаңы технологиялар боюнча Кеңештин укуктук статусун аныктаган “Илимди мамлекеттик жөнгө салуу” главасы киргизилген.

Мыйзамдын 9-беренесине ылайык, илим системасына төмөнкүлөр кирет: Өкмөт, илим чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган,  мамлекеттик жана мамлекеттик эмес илимий жана илимий-техникалык уюмдар, Кыргызстандын Жогорку аттестациялык комиссиясы. Илимий жана илимий-техникалык уюмдарга  төмөндөгүлөр кирет: Улуттук илимдер академиясы, жогорку окуу жайларынын илимий бөлүмдөрү, тармактык жана тармактар аралык илимий-изилдөө уюмдары, илимий борборлор жана технопарктар, технополистер, илимий-өндүрүштүк бирикмелер, тажрыйба станциялары, илимий базалар жана лабораториялар.

3-главада илимий жана илимий-техникалык уюмдардын укуктук абалы, илимий жана илимий-техникалык уюмдарды түзүү, кайра түзүү жана жоюу тартиби такталган. 

Мыйзамдын 12-беренесине ылайык, мамлекеттик илимий жана илимий-техникалык уюмдардын жетекчилерин дайындоо тартиби Өкмөт тарабынан аныкталат. Мамлекеттик эмес илимий уюмдардын жетекчилерин дайындоо тартиби алардын учредителдик документтери менен аныкталат. Улуттук илимдер академиясынын  президентин шайлоо жана кызматынан бошотуу  тартиби “Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө” мыйзам тарабынан аныкталат.

Мыйзамдын 4-главасында  илимий жана илимий-техникалык  ишмердиктин субьекттери,  илимий жана  илимий-техникалык кызматкерлердин укуктук абалы, көз карандысыздыгы, социалдык жактан  корголушу, ошондой эле  алардын багыты, усулу жана жүргүзүлүп жаткан илимий изилдөөлөрдүн  жыйынтыгынын аныктыгы үчүн жоопкерчилик белгиленет.

5-главада  илимди жана техниканы өнүктүрүүнүн мамлекеттик  приоритеттери, ошондой эле улуттук, мамлекеттик жана мамлекеттер аралык илимий-техникалык программаларды калыптандыруу, бул чөйрөдө  мамлекеттик заказды ишке ашыруу аныкталган.

Мыйзамдын 7-главасы илимий  жана илимий-техникалык иштерди ишти каржылоонун  тартибин жөнгө салат.

Илимий  жана илимий-техникалык иштерди  каржылоонун   булактары төмөнкүлөр:

1) жылдык чыгашалардын көлөмүнөн 1пайызга  чейинкини түзгөн республикалык бюджет;

2) Илимдин улуттук фонду;

3) бюджеттен тышкаркы фонддор;

4) жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу каражаттары;

5) кредиттер жана гранттар;

6) илимий изилдөөлөрдөн, басма, консультациялык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка  ишмердиктен алынган илимий  жана илимий-техникалык уюмдардын каражаттары;

7) чет өлкөлүк жана ата мекендик инвестициялар (Мыйзамдын 27-беренеси).

Ушул главанын 29-беренесине ылайык,  илимдин, техниканын жана инновациялардын өнүгүүсүн, келечектүү иштеп чыгууларды өндүрүшкө киргизүүнү камсыз кылуу максатында Илимдин улуттук фонду түзүлөт. Илимий жана илимий-техникалык уюмдарга, менчигинин формасына карабастан жогорку окуу жайларына, илимий жана илимий-техникалык кызматкерлерге, алардын жамааттарына Илимдин улуттук фондунун каражаттарынын эсебинен грант алуу үчүн конкурска катышууга тең жеткиликтүүлүк камсыз кылынат. Илимдин улуттук фонду жөнүндө жобо Өкмөт тарабынан бекитилет.

Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. “Илим  жөнүндө жана мамлекеттик  илимий-техникалык саясаттын негиздери  тууралуу” Мыйзам,  “Илим  жөнүндө жана мамлекеттик  илимий-техникалык саясаттын негиздери  тууралуу” Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзам, “  Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө”  2008-жылдын   17-октябрындагы №231 мыйзамынын 9-беренесинин 10-бөлүгү, ошондой эле  “Илим  жөнүндө жана мамлекеттик  илимий-техникалык саясаттын негиздери  тууралуу” Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамын колдонууга киргизүү  жөнүндө”  Жогорку Кеңештин 1994-жылдын 15-апрелиндеги  1486-XII токтому күчүн жоготту деп табылды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө  алты айлык мөөнөттө өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирүү милдети тапшырылды.

2017-жыл 21-июнь