Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 26-ноябрындагы “Курманжан Датка” орденинин үлгүсүн тандоо боюнча конкурс жана анын сыпатталышы жөнүндө” Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

“Курманжан Датка” орденинин үлгүсүн тандоо жана анын сыпатталышы боюнча конкурстук комиссиясынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында токтом кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын
26-ноябрындагы № 301 “Курманжан Датка” орденинин үлгүсүн тандоо боюнча конкурс жана анын сыпатталышы жөнүндө” Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- 3 пунктта “үч айлык мөөнөттөн” деген сөздөр “төрт айлык мөөнөттөн” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген “Курманжан Датка” орденинин үлгүсүн жана анын сыпатталышын тандоо боюнча конкурс жөнүндө Жобо ушул Жарлыктын тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.Кыргыз Республикасынын                   
Президенти                                   А. Атамбаев

Тиркеме

“Курманжан Датка” орденинин үлгүсүн
жана анын сыпатталышын тандоо боюнча конкурс жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо “Курманжан Датка” орденинин үлгүсүн жана сыпатталышын (мындан ары – орден) тандоо үчүн конкурсту өткөрүүнүн тартибин аныктайт.
2. Ордендин үлгүсүн жана сыпатталышын иштеп чыгууга конкурс Кыргыз Республикасынын Президентинин  чечими менен түзүлгөн конкурстук комиссия  (мындан ары – Комиссия) тарабынан өткөрүлөт.
3. Комиссиянын курамына Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, чыгармачыл Союздардын өкүлдөрү жана геральдика боюнча адистер кирет.
4. Комиссия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын жетекчиликке алат.
5. Комиссиянын мүчөлөрү өз ишин коомдук башталыштарда жүзөгө ашырат.
6. Конкурсту өткөрүүнүн координатору болуп Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комиссиянын катчылыгы (мындан ары – Координатор) саналат.
7. Комиссия тарабынан конкурстук иштердин долбоорлорун алдын-ала тандап алуу үчүн атайын билимдерге ээ адистердин жана эксперттердин арасынан турган эксперттик топ түзүлөт. 

        2. Ордендин үлгүсүн иштеп чыгуунун шарттары

8. “Курманжан Датка” орденинин үлгүсүн иштеп чыгууда милдеттүү шарттар төмөнкүлөр болуп саналат:
- мамлекеттик, улуттук символиканын жана оюу-чиймелердин элементтерин, дүйнөлүк геральдика маданиятынын мыкты жетишкендиктерин, сыйлык белгилердин, эритмелердин, асыл таштардын жана башка материалдардын өндүрүү технологиясын пайдалануу;
- мүмкүн болуучу ар кандай жасалма жасоодон коргоо чараларынын болушу.
9. “Курманжан Датка” орденинин үлгүсүн иштеп чыгууда баалуу металлдар (алтындын, күмүштүн эритиндиси), баалуу таштар, түстүү металлдар (жез, коло, латунь, мельхиор), ошондой эле   башка түстүү ысык эмаль (колдонуу ыкмасы - чуңкурлуу, кырдуу тосмолуу жана жылма) колдонулушу мүмкүн.
10. Долбоорлордун технологиялык сыпатталышын түзүүдө колдонулуучу материалдарды, ал эми техникалык чиймелерде бардык өлчөмдөр 1:1 масштабында миллиметр менен (узундугу, жазылыгы, бийиктиги, диаметри жана кесилиши), башкача айтканда, белгинин накта чоңдугу көрсөтүлүүгө тийиш. Ошондой эле белгинин ариптик текстинин тамгаларынын аткарылышынын ыкмасы да (рельеф жана контррельеф менен) көрсөтүлүшү керек. Бир нече бөлүктөн турган үлгүлөрдүн техникалык чиймесинде бириктирүүчү звенолордун өлчөмдөрү жана профили көрсөтүлөт.
11. Үлгүлөрдүн долбоорлорун түс жагынан чечүүдө ар бир түстүн ортосун бөлүп туруучу чийиндер, колдонулуучу баалуу же түстүү металлдын түсүнө жараша көрсөтүлөт.
12. Иштелип чыгып жаткан бардык үлгүлөрдө тагып жүрүү үчүн бекитүү ыкмалары (ар кандай түрдөгү төөнөгүчтөр, сайы бар бурамалуу бекиткичтер, декорациялык чынжырчалар ж.б.) каралышы керек.


3. Конкурсту өткөрүүнүн тартиби жана шарттары

13. Конкурска катышуу жөнүндө сунуш басылмаларда же жалпыга маалымдоо каражаттарында кулактандыруу жолу менен Кыргыз Республикасынын бардык каалаган жарандарына даректелет.   
14. Конкурс жөнүндө кулактандыруу тапшырманын маңызын караган шарттарды камтыйт; иштин натыйжаларын баалоо тартиби; аларды сунуш кылуунун мөөнөтү жана тартиби; сыйлыктын өлчөмү жана түрү; конкурстун натыйжаларын жарыялоо тартиби жана мөөнөтү.
15. Конкурска Кыргыз Республикасынын каалаган бардык жарандары, анын ичинде геральдика боюнча адистер, сүрөтчү - дизайнерлер жана авторлордун тобу (мындан ары-катышуучулар) катыша алат.
16. “Курманжан Датка” орденинин, ордендик китепченин үлгүсүнүн, анын сыпатталышынын долбоорлору салынып, чапталган конверт кулактандырууда көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин берилиши керек. Конвертте “Конкурска” деп жазылып, анда катышуучунун фамилиясы, аты-жөнү, атасынын аты жана дареги көрсөтүлөт.
17. Катышуучу өзү жөнүндө маалыматты өзүнчө чапталган конвертте (ФАЖ, туулган жылы, иштеген жери) үлгүнүн долбоорунун жана ордендин сыпатталышынын көчүрмөсү менен берет. Катышуучу өзүнүн тандоосу боюнча  беш тамгадан турган автордук шифрди конкурстук иштин долбоорунун ылдыйкы оң бурчуна көрсөтөт.
18. Ордендин үлгүсүнүн жана анын сыпатталышынын берилген долбоорунда кандайдыр-бир белги коюулар (катышуучунун колтамгасы, паспорттук маалыматтар же аны таанууга мүмкүн болгон башка  маалыматтар) болбошу керек, буга ушул Жобонун 17-пунктунда көрсөтүлгөн автордук шифр кирбейт.
19. Ар бир катышуучу же катышуучулардын тобу конкурска экиден ашык эмес ишти сунуш кыла алат.
20. Конкурстук тандоого ушул Жобонун 2-главасында көрсөтүлгөн конкурстун шарттарына ылайык даярдалган  ордендин үлгүсүнүн ак, кара же түстүү сүрөтү А 4 форматтагы кагаз менен жана электрондук алып жүрүүчүлөр (компакт диск) менен катыштырылат. Үлгүлөрдүн долбоорунун сыпатталышы мамлекеттик жана орус тилинде жазылат.
21. Конкурстун шарттарына ылайык катышуучулар жөнүндө маалыматтар жана ордендин үлгүсүнүн, ордендин китепчесинин жана сыпатталышынын долбоорлору салынган конверттер ишти алдын-ала баалоо үчүн эксперттик топ тарабынан ачылат.
22. Эксперттик топ тарабынан жактырылган конкурстук иштер Комиссиянын кароосуна сунушталат, бул жөнүндө катышуучуларга Координатор билдирет.
23. Эксперттик топ жактырган конкурстук иштер  конкурстун катышуучулары тарабынан планшетке (узундугу 40 см, бийиктиги 60 см өлчөмдөгү) жайгаштырылат. Конкурс өткөрүлө турган жай жана убактысы катышуучуларга конкурстун Координатору тарабынан кошумча билдирилет.
24. Долбоорлор конкурстун талаптарына жооп бербеген жана катышуучу тууралуу толук маалымат болбогон учурда конкурска катышууга жол берилбейт.
25. Конкурстун катышуучусу конкурска катышуудан баш тартууга жана конкурс өткөрүлгөнгө чейин 3 күн калганда Координаторго жазуу жүзүндө билдирүү жолу менен өз ишин кайра чакыртып алууга укугу бар.
26. Конкурстун катышуучусу өз ишин даярдоо жана аны көрсөтүү менен байланышкан бардык чыгымдарды тартат, Комиссия жана конкурстун Координатору  конкурстун натыйжаларына карабастан бул чыгымдар боюнча  милдеттенмелерди тартпайт. 
27. Конкурстун жеңүүчүсү болуп  конкурстун шарттарына ылайык ордендин үлгүсүнүн, ордендин китепчесинин жана анын сыпатталышынын мыкты долбоорун сунуш кылган катышуучу таанылат.
28. Эгерде Комиссия катышуучулар сунуш кылган иштердин арасынан бир да ишти тандай албаса, иштери кыйла кызыктуу деп табылган бир нече катышуучуларга ордендин бир үлгүсүн жана сыпатталышын чогуу иштеп чыгууну жана аны конкурс өткөрүлгөн күндөн тарта кийинки 10 күндүн аралыгында даярдоону сунуш кылууга укуктуу.
29. Эгерде конкурска бир эле катышуучу билдирме берсе, же Комиссия катышуучулардын бардык иштерин четке каккан учурда конкурс болгон жок деп таанылат.
30. Конкурстун жеңүүчүсүнө сыйлык төлөө жөнүндө чечим  конкурс жөнүндө кулактандырууда белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө  чыгарылышы жана катышуучуларга билдирилиши керек.
31. Эгерде кулактандырууда көрсөтүлгөн натыйжалар эки же андан ашык адамдар чогуу аткарган иш менен  жетишилсе, анда сыйлык өз ара тең орток бөлүштүрүлөт.
31. Сыйлыкка ээ болбогон иштер конкурстун катышуучуларына кайтарылат.
Корутунду жоболор

33. Конкурстун сыйлоо фонду Комиссия тарабынан 75 000 сом өлчөмүндө түзүлөт.
34. Конкурстун жеңүүчүсүнүн сыйлык акысы 45 000 сомду түзөт.
35. “Курманжан Датка” орденинин өндүрүшкө кабыл алынган долбоору түзүүчүлөрдүн автордук укуктарын сактоо менен республиканын менчиги болуп калат жана кийин белгилерди өнөр жайлык чыгарууда сыйлык акы төлөнбөйт.
36. Эксперттик топтун мүчөлөрүнө сыйлык фонддун эсебинен, бирок конкурстун  сыйлык фондунун жалпы өлчөмүнөн 20%дан ашпаган өлчөмдө сыйлык акы төлөнөт.

2012-жыл 7-февраль